jtemplate.ru - free extensions for joomla

Acte necesare

 

Pentru înscriere, candidatul va depune la Comisia de admitere Dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte:

 a) cererea de înscriere la concursul de admitere (model aprobat de Senat);

b) buletinul de identitate (paşaportul);

c) actul de studii, în original, cu anexa respectivă (absolvenții liceelor din România și alte  state, promoția din anul admiterii, prezintă certificatul de studii, cu notele obținute la examenele de bacalaureat și situația școlară pe anii de studii, urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior);

d) instituția poate solicita de la candidat prezentarea Adeverinței medicale (F 086 e) și/ sau organiza un examen medical suplimentar;

e) diplomele de gradul I-III, obținute de către candidați la concursurile școlare republicane sau internaționale, la disciplinele de studiu, precum și diplomele ce atestă participarea la diferite concursuri (olimpiade), expoziții etc., organizate de Ministerul Educației, Culturii și  cercetării sau de ministerele de resort;

f) 4 fotografii 3x4 cm;

g) extrasul din Carnetul de muncă/confirmare de la locul de muncă (dacă este cazul);

h) recomandarea organizațiilor/întreprinderilor cooperatiste (după caz) pentru înscrierea  la concursul de admitere la specialitățile conform necesităților pieței muncii locale;

i) copia certificatului de naştere al candidatului la studii - reprezentant al diasporei moldovenești de peste hotare, sau al unuia dintre părinții acestuia, pentru a demonstra țara de origine (Republica Moldova);

j) bonul de plată a taxei de înscriere.