jtemplate.ru - free extensions for joomla

Mesajul Rectorului 

     Stimaţi Prieteni,

   

Salut intenţia Dumneavoastră de a accesa pagina Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova (UCCM). Cu certitudine, informaţiile pe care le veţi găsi pe pagina noastră vor face faţă expectaţiilor pe care le-aţi avut înainte de accesare şi, desigur, vor întregi viziunea asupra serviciilor pe care le oferă universitatea.

În calitate de reprezentant al comunităţii academice din UCCM, al studenţilor şi cadrelor profesoral-didactice, încerc să vă conduc, virtual, prin UCCM, pentru a pune în valoare ceea ce reprezintă instituţia noastră, ce ne-am propus, ambiţios, spre realizare în continuare, în special pentru tineretul studios, care aspiră la un învăţământ superior de calitate, la perceperea şi dezvoltarea unor valori general-umane şi naţionale, care vor asigura formarea tinerelor generaţii capabile să contribuie la prosperarea Republicii Moldova, la accelerarea încadrării în spaţiul european de dezvoltare. 

Conştientizăm faptul, că nu putem pregăti viitorul pentru tineri, dar avem responsabila misiune de a pregăti tinerii pentru viitor. Tinerii sunt viitorul ţării, de aceea importanţa creşterii nivelului de pregătire al acestora este indispensabil să corespundă noilor aşteptări în era globalizării.

Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova - este o instituţie de învăţământ superior şi de cercetare ştiinţifică acreditată, care realizează procesul de formare profesională şi cercetare în baza principiilor şi stipulărilor Declaraţiei de la Bologna, conform căreia procesul educaţional se realizează în trei cicluri: I – licenţă, II – masterat, III – doctorat. Activând de 30 de ani pe piaţa serviciilor educaţionale din Republica Moldova, UCCM a devenit lider în învăţământul comercial – economic, conformându-se tuturor exigenţelor educaţionale contemporane, fiind în plină şi continuă modernizare a activităţii. Optând pentru armonizarea maximă a ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii, colectivul științifico-didactic insistă asupra implementării active a tehnologiilor informaţionale moderne, dezvoltării şi promovării cunoştinţelor şi a valorilor general - umane, astfel ca absolvenţii noştri să facă faţă tuturor provocărilor timpului, să fie competitivi pe piaţa muncii.

Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova a obţinut acreditarea națională și internațională a 7 programe de formare profesională la nivel de licenţă, abilitarea în organizarea a 7 programe de masterat şi 6 de doctorat. În acest mod, universitatea oferă tinerilor o largă diversitate a programelor de formare şi de dezvoltare profesională şi posibilitatea de participare în proiecte internaţionale. În cadrul universităţii este implementat sistemul de management al calităţii, în baza ISO 9001:2015, conformitatea acestuia fiind certificată internaţional, ceea ce denotă flexibilitatea managerială a UCCM şi insistenţa conducerii în promovarea culturii organizaţionale, orientată spre excelenţă.

Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova este acreditată ştiinţific şi dispune de infrastructura adecvată cu săli cu calculatoare moderne, conectate la reţeaua Internet, săli multi-media, laboratoare specializate, bibliotecă ştiinţifică, dotată cu carte clasica si electronica, toate fiind destinate satisfacerii necesităţilor spirituale şi de formare profesională a tineretului studios şi sporirii performanţelor academice ale acestuia.

La dispoziţia studenţilor sunt două cămine, complexul sportiv, casa de cultură, serviciul de alimentaţie publică (cantină, cafenea), centrul de asistenţă medicală.

Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova este semnatară a Magna Charta Universitatum (Bologna, 2011), dezvoltă parteneriate bilaterale cu peste 40 de instituţii de prestigiu de învăţământ superior, organizaţii şi întreprinderi din ţară şi de peste hotare. Graţie acordurilor de colaborare reciproc avantajoase, facem schimb de experienţă, avem locuri de practică pentru studenţi, asigurând, totodată, o deschidere largă de comunicare profesională. Universitatea promovează activ mobilitatea academică a studenților, a personalului științifico-didactic și administrativ, precum și implementarea cu succes a proiectelor de consolidare a capacității instituționale în cadrul programului ERASMUS+.

Printre obiectivele de perspectivă imediată ne propunem:

   • dezvoltarea unui mediu performant de formare profesională, prin îmbunătăţirea continuă a infrastructurii universitare, stimularea excelenţei, implicarea cadrelor tinere în stagii de formare continuă şi atragerea profesorilor de cea mai înaltă calificare;

   • democratizarea continuă a procesului educaţional, promovarea ideilor inovatoare, susţinerea activităţii creative a profesorilor şi studenţilor. Dezvoltarea activităţilor de cercetare în cadrul diverselor proiecte iniţiate de Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice, de facultăţi, catedre şi alte subdiviziuni ale UCCM în parteneriat cu diverse instituţii publice şi private;

   • extinderea şi aprofundarea relaţiilor de colaborare cu universităţile de peste hotare, dar şi cu entităţile cooperatiste şi agenţii economici din Republica Moldova. 

Exprim gratitudine tuturor celor care, manifestând interes faţă de serviciile educaţionale promovate de UCCM, au luat cunoştinţă de acest mesaj. Sper că vizita imaginară va provoca dorinţa de a cunoaşte, îndeaproape, viaţa tumultuoasă şi interesantă în cadrul instituţiei. Eu, la rându-mi, declar, cu toată responsabilitatea, că voi fi receptivă la toate propunerile şi sugestiile Dumneavoastră. Rămân în speranţa că veţi deveni partenerul nostru activ în drumul spre formare şi afirmare profesională, iar aceasta o puteţi face din plin în cadrul universităţii noastre.

 

 Cu mult drag,

Larisa ŞAVGA, Rector al  UCCM,

prof. univ., dr. hab.