jtemplate.ru - free extensions for joomla

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova - scurt istoric

 

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM) a fost înfiinţată în anul 1993 de către Guvernul Republicii Moldova (Hotărârea din 22 iunie 1993, nr.376) şi Conducerea Moldcoop (Hotărârea din 24 iunie 1993, pr.verb. nr.10 pct.5), este acreditată academic și ştiinţific UCCM este unica instituţie de învăţământ superior din republică specializată în pregătirea specialiştilor în domeniul comerţului.

UCCM este membru al Memorandumului de colaborare a instituţiilor cooperatiste de învăţământ universitar din ţările CSI (a.1995), al Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor (a.1999), al Asociaţiei Internaţionale a Instituţiilor de Învăţământ Comercial-Economic (a.2000), al Asociaţiei Mondiale a Merceologilor şi Tehnologilor (a.2006), al Academiei Internaţionale a Cooperaţiei (a.2008). De asemenea, UCCM este semnatară a Magna Charta Universitatum (a.2011).

UCCM din 2006 a inițiat implementarea sistemului de management al calităţii (SMC) în baza standardului ISO 9001:2000. În februarie 2009 SMC a fost certificat extern de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii în parteneriat cu IQNet (The International Certification Network), fiind ulterior recertificat multiplu. În 2018 s-a efectuat tranziţia la noul standard ISO 9001:2015, UCCM devenind prima universitate cu SMC certificat conform standardului nou.

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova actualmente întruneşte întruneşte 3 facultăţi: Management şi drept, Marketing şi merceologie, Contabilitate şi informatică economică şi 9 catedre universitare. Procesul educașional și de cercetare este asigurat de un corp profesoral didactic de înaltă prestaţie profesională, ce include titulari în proporţie de 90%, dintre care circa 65% sunt doctori şi doctori habilitaţi, conferenţiari şi profesori universitari.

Constituită ca un centru educaţional modern şi de cercetare-dezvoltare, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova deţine poziţia de lider şi coordonator în domeniul învăţământului superior comercial-economic din ţară, promovându-se în realizarea programelor educaţionale într-un spectru larg de specialităţi cu precădere în domeniile merceologie şi comerţ, tehnologie şi managementul alimentaţiei publice, marketing şi logistică, business şi administrare, contabilitate, finanţe şi bănci, economie mondială şi relaţii economice internaţionale, informatică economică, drept, servicii, turism ş.a.

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova implementează prevederile Declaraţiei de la Bologna şi se aliniază standardelor educaţionale europene, ce constituie un garant al calităţii pregătirii cadrelor. În acest scop sunt elaborate noi planuri de învăţământ, se implementează Sistemul European de Credite Transferabile, funcţionează un nou sistem de evaluare a cunoştinţelor studenţilor, este instituit un sistem de autoguvernare studenţească. Începând cu anul universitar 2015-2016 instruirea este organizată în 3 cicluri:
• ciclul I, studii superioare de licenţă cu durata de 3(4) ani şi alocarea a 180/240 de credite de studii;
• ciclul II, studii superioare de masterat cu durata de 2(1,5) ani şi alocarea a 120/90 de credite de studii;
• ciclul III, studii superioare de doctorat cu durata de 3 ani.

Cercetarea ştiinţifică constituie o componentă importantă a activităţii instituţiei şi se realizează în cadrul Laboratorului de cercetări ştiinţifice în comerţ în domeniile activităţii cooperaţiei de consum, în cadrul departamentelor, precum şi a Asociaţiei ştiinţifice studenţeşti.

Începând cu anul 2011, cadrele didactico-ştiinţifice ale UCCM participă în realizarea proiectelor instituţionale de cercetare aplicativă, obţinute în bază de concurs organizat la nivel național și înscrise în Registrul național al proiectelor de cercetare din sfera științei și inovării. Proiectul în derulare „Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar european” (perioada de implementare 2015-2018) este axat pe realizarea obiectivelor de integrare în circuitul economic comunitar. Rezultatele cercetării sunt implementate de Ministerul Economiei, MOLDCOOP şi alţi agenţi economici.

În cadrul UCCM a fost creat Centrul de dezvoltare, consultanţă şi expertiză în afaceri „Mercurius”), care oferă consultanţă şi audit în diferite domenii de activitate economică, comercială, financiară.

UCCM, începând cu a. 2009 a participat în parteneriat cu universităţi din ţară şi de peste hotare (Franţa, Austria, Spania, România, Portugalia, Italia, Bulgaria, Grecia ş.a.) diverse proiecte internaţionale (TEMPUS, ERASMUS-MUNDUS, ERASMUS+) „Dezvoltarea parteneriatului cu întreprinderile din Moldova”, „Crearea reţelei universitare în ştiinţe aplicate şi economice” (2011-2013), ,,Sistemul de management universitar integrat: experienţa Uniunii Europene către ţările CSI” (2012-2014), „Licenţă și Master profesionale în managementul activităţilor hoteliere pentru dezvoltarea industriei turistice în Georgia, Azerbaidjan şi Moldova”ș.a. Universitatea dezvoltă cu succes proiecte de mobilitate academică a studenților, personalului științifico-didactic și administrativ, proiecte de dublă diplomă, valorificând oportunitățile oferite de parteneriatele cu universități din Spania, Franța, Romania etc.

UCCM dispune de o infrastructură modernă, care se completează şi se perfecţionează continuu: dispune de 3 blocuri de studiu, 40 de laboratoare specializate, 9 săli de calculatoare moderne, conectate la Internet, 2 săli multimedia, bibliotecă știinţifică, dotată cu tehnică de calcul şi literatură de profil în limbile de circulaţie internaţională, două cămine, complex sportiv, casă de cultură, serviciu medical, cantină, muzeul cooperaţiei de consum şi al învăţământului cooperatist din Republica Moldova.

Instruirea aplicativă a studenţilor este realizată în cadrul a cca 250 de întreprinderi şi organizaţii publice, private, precum și cele cooperatiste (printre care organizaţiile şi întreprinderile cooperaţiei de consum din sistemul Moldcoop, S.A. „Bucuria”, S.A. „Aroma”, S.A. „Franzeluţa”, S.A. „CTC-Tutun”, S.A. „Carmez”, S.A. „Viorica-Cosmetic”, S.A. „Moldtelecom”, B.C. „Moldova Agroindbank” S.A., S.A. Bursa de Valori din Moldova, Camera de comerţ şi Industrie din Moldova etc).

Universitatea practică schimbul de studenţi cu instituţiile de profil comercial-economic din străinătate, oferă studenţilor posibilitatea de a studia concomitent la două specialităţi, de a însuşi două limbi moderne.

UCCM cooperează fructuos cu instituţii cu profil comercial-economic și de cercetare din peste 30 de ţări, inclusiv: Finlanda, Suedia, Germania, Azerbaidjan, Belarus, Italia, Kazahstan, Spania, Lituania, România, Federaţia Rusă, Tadjikistan, Ucraina, Polonia, Franţa, Belgia etc.

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova este deschisă pentru toţi cei care doresc să obţină cunoştinţe temeinice şi să-şi dezvolte competenţele intelectuale şi spirituale în domeniul de formare profesională comercial-economic.