jtemplate.ru - free extensions for joomla

Misiunea şi obiectivele Universităţii Cooperatist – Comerciale din Moldova

 

Misiunea Universităţii Cooperatist – Comerciale din Moldova este de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe prin dezvoltarea unui mediu performant de formare profesională, cercetare şi învăţământ pentru membrii comunităţii universitare în măsură să-şi consolideze poziţia de lider naţional în învăţământul economic-comercial prin formarea unei puternice comunităţi academice cu o cultură organizaţională bazată pe excelenţă, în care primează atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor didactice şi ştiinţifice.

Totodată, misiunea UCCM se concretizează în devenirea unui centru educaţional de cercetare în domeniul comercial-economic şi al cooperaţiei de consum prin:

 • formarea şi dezvoltarea profesională a specialiştilor în conformitate cu necesităţile economiei naţionale şi a cooperaţiei de consum competenţi în problemele economiei de piaţă şi a integrării europene şi mondiale;
 • încheierea şi perfectarea de către UCCM a unor parteneriate durabile cu alte instituţii de învăţământ şi cu mediul de afaceri cooperatist şi comercial naţional şi internaţional;
 • extinderea şi îmbunătăţirea nivelului de calitate a cercetării, promovarea învăţării prin cercetare, dezvoltarea finanţării acesteia pe bază de proiecte şi granturi.

Obiectivele şi priorităţile strategice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova sunt:

 • realizarea unor programe academice de calitate bazate pe performanţă şi excelenţă;
 • eficientizarea formării şi difuzarea valorilor culturale, a creaţiei ştiinţifice şi tehnologice pentru sprijinirea tuturor unităţilor economice, cooperatiste, de învăţămînt şi sociale naţionale, printr-o implicare puternică în mediul socio-economic zonal;
 • perfecţionarea traseului educaţional pe parcursul vieţii în conformitate cu necesităţile economiei naţionale, cu competenţele necesare în economia de piaţă şi cu integrarea europeană şi mondială; 
 • dezvoltarea cercetării ştiinţifice ca element de bază al performanţelor UCCM;
 • realizarea unui sistem de conlucrare cu mediul academic, ştiinţific, de afaceri şi cu învăţămîntul preuniversitar, în interesul dezvoltării durabile a UCCM;
 • aplicarea principiilor managementului calităţii în organizarea şi conducerea activităţilor UCCM;
 • acordarea de servicii tehnico-practico-ştiinţifice prin crearea unor entităţi ce vor avea ca obiect prestarea de servicii în direcţia acumulării de venituri necesare UCCM;
 • crearea condiţiilor pentru realizarea procesului educaţional şi de cercetare;
 • crearea şi dezvoltarea campusului universitar;
 • consolidarea financiară prin diversificarea surselor de finanţare;
 • dezvoltarea unui management universitar performant bazat pe un corp profesoral de elită care constituie principala resursă a universităţii;
 • racordarea normelor universitare pentru activităţile didactice şi de cercetare la normele europene şi mondiale;
 • menţinerea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii în organizarea şi conducerea activităţilor UCCM;
 • consolidarea comunităţii academice a UCCM în baza valorilor socio-culturale europene şi mondiale într-o societate bazată pe cunoaştere;
 • creşterea şi consolidarea prestigiului UCCM, ce constituie un avantaj competitiv foarte important în contextul europenizării, internaţionalizării şi al globalizării tot mai accentuate a învăţămîntului superior.