jtemplate.ru - free extensions for joomla

Centre de ghidare și consiliere în carieră

 

Despre Centru

Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră din Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova este înfiinţat conform Deciziei nr.8/4 din 01.07.2016 a Senatului UCCM.

Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră are ca obiectiv asigurarea premiselor pentru integrarea studenţilor şi tinerilor absolvenţi în societate la nivel social, economic, cultural prin acces la informaţie şi activităţi specifice de formare şi consiliere. Strategia de activitate a Centrului de Ghidare și Consiliere în Carieră, se axează pe educația pentru carieră și este o parte integrantă a strategiei educaționale a UCCM. 

Misiunea Centrului de Ghidare și Consiliere în Carieră 

 • orientarea și proiectarea carierei
 • consiliere în carieră
 • consultanță în formarea și integrarea socio-profesională
 • servicii adresate studenților, masteranzilor, absolvenților, cadrelor didactice, absolvenților de licee și colegii, angajatorilor

Obiectivele Centrului de Ghidare și Consiliere în Carieră  

 • ghidarea în carieră a liceenilor/viitorilor abiturienți 
 • susținerea studenților în proiectarea carierei profesionale 
 • încurajarea studenţilor în utilizarea surselor de informaţie, ca premisă pentru dezvoltarea personalităţii 
 • ghidarea în carieră a studenților /masteranzilor, inclusiv cu nevoi speciale 
 • plasarea în câmpul muncii conform Acordurilor de parteneriat 
 • oferire de consultanță unui public larg 
 • asistență întreprinderilor, privind recrutarea absolvenților UCCM 
 • monitorizarea angajării absolvenților UCCM 
 • optimizarea sistemului de informare a studenţilor şi tinerilor
 • îndrumarea studenţilor către o gamă mai largă de servicii şi/ sau structuri specializate, din cadrul Universităţii/ Comunităţii 
 • formarea studenţilor, prin adoptarea unei abordări personalizate, în vederea interpretării şi utilizării informaţiei astfel încât să corespundă nevoilor lor şi să poată fi transpusă în acţiuni efective 
 • urmărirea evoluției profesionale a absolvenților și susținerea lor în procesul de management al carierei
 • susținerea cadrelor didactice universitare în procesul dezvoltării carierei didactice
 • olaborarea cu entitățile economice, ONG, asociații etc., în scopul valorificării posibilităților formative ale activității de voluntariat

Coordonarea activităţilor Centrului de Ghidare și Consiliere în Carieră

Intern 

 • decanatele facultăţilor
 • Senatul studențesc
 • sindicatele studenţeşti 

Extern 

 • Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
 • structurile similare din sistemul educaţional din RM
 • entităţile cooperației de consum și economia națională
 • absolvenţi, potenţiali angajatori  

Activităţile Centrului de Ghidare și Consiliere în Carieră 

 • consiliere educațională
 • consiliere în carieră
 • consiliere psihologică 

Beneficiarii serviciilor de ghidare în carieră 

 • elevii din licee,  colegii și alte instituții educaționale
 • studenții universității
 • absolvenții universităţii în scopul urmăririi dezvoltării lor profesionale 
 • personalul științifico-didactice și didactic în scopul susținerii dezvoltării carierei profesionale
 • părinții candidaților la studii, părinții studenților, angajatorii  

 

Contacte

Centrul de Ghidare și Consiliere în Carieră din Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Nacu Angela

Metodist-coordonator al Centrului de Ghidare și Consiliere în Carieră
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022815613

Membrii grupului de coordonatori

Sanduţa Tatiana

lector universitar, doctor, Facultatea Comerț, finanțe și contabilitate,
Departamentul Contabilitate, finanţe şi bănci
Email: cfinanț This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022815636

Muștuc Svetlana

doctor, conferențiar universitar, Departamentul Marketing, merceologie și tehnologii alimentare
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022815645 

Cosnicean Irina

lector universitar, doctor, Facultatea Business, administrare și drept,
Departamentul Economie administrare și turism
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022815641

Romandaș Nicolae

Profesor universitar, doctor, Departamentul Drept
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022815640

Virginia Zaharia

lector universitar, doctor, Departamentul Drept
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 022815640