jtemplate.ru - free extensions for joomla

Publicaţii ştiinţifice

Rezultatele activităţii de cercetare şi inovare, obţinute de UCCM pe parcursul activităţii sale de 22 de ani, au fost posibile datorită efortului intelectual al personalului didactico-ştiinţific universitar, vizibile prin numeroase publicaţii - monografii, articole în reviste recenzate în ţară şi peste hotare, comunicări la foruri ştiinţifice etc.

Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice ale personalului ştiinţifico-didactic 

în perioada 2015-2020  

 Publicații ale colaboratorilor UCCM


Trade Co-operative University of Moldova. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development [Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică] / MOLDCOOP, Larisa Savga (Editor-in-Chief). Chişinău: UCCM, 2015. Volume 2, Issue 1. 122 p. The Journal of Research on Trade, Management and Economic Development comprises articles related to various topics of economy, commerce and management, focusing on the relationship between trade and economic development and international levels. This volume contains the results of research conducted within the institutional applied research Project “Domestic trade and consumer cooperatives development in the context of economic integration of the Republic of Moldova in the European Community” (code 15.817.06.28A).


PITUȘCAN, Feodosie, SCUTARU, Alexandru. Organizarea și tehnica comerțului: Note de curs / MOLDCOOP, UCCM. Chișinău: UCCM, 2015. 328 p. ISBN 978-9975-81-004-3.

În lucrare sunt elucidate problemele actuale privind organizarea activității comerciale, tehnica și tehnologia comercială în unitățile de comerț angro și cu amănuntul, inclusive bazele tehnologiei comerțului, distribuției și aprovizionării cu mărfuri, organizarea și tehnologia proceselor comerciale în comerțul cu ridicata și amănuntul. 


Lucrarea are menirea de a prezenta sisteme, principii, metode şi tehnici de organizare a contabilităţii în condiţiile diverselor forme de proprietate şi de gestiune a patrimoniului.

Contabilitate: Note de curs / Tudor Tuhari, Ina Maleca, Viorica Fulga; MOLDCOOP, UCCM. Chişinău: UCCM, 2015. 309 p. Ediţia a 2-a Bibliogr.: p. 285-287. ISBN 978-9975-114-98-1.

 

 

Trade Co-operative University of Moldova. Journal of Research on Trade, Management and Economic Development / MOLDCOOP, Larisa Savga (Editor-in-Chief). Chişinău: UCCM, 2014. Volume 1, Issue 2. 2014. 124 p.

The Journal of Research on Trade, Management and Economic Development comprises articles related to various topics of economy, commerce and management, focusing on the relationship between trade and economic development and international levels.


Marketing: Curs universitar / S. Petrovici, S. Muştuc; MOLDCOOP, UCCM; Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. Chişinău: UCCM, 2014. 512 p. ISBN 978-9975-114-86-8.

Cursul universitar tratează aspectele de bază ale teoriei şi practicii marketingului, pornind de la studierea fundamentelor marketingului şi finalizând cu procesul decizional în marketing.Dezvoltarea competenţei de comunicare profesională a studenţilor economişti: Ghid metodologic / Svetlana Guţu; MOLDCOOP, UCCM. Chişinău: UCCM, 2014. 96 p. ISBN 978-9975-114-95-0


Ghidul metodologic prezintă o abordare didactică a comunicării profesionale a studenţilor economişti şi este centrat pe formarea şi dezvoltarea celei mai importante finalităţi educaţionale, a competenţei.


Istoria şi teoria cooperaţiei de consum: Note de curs / Elena Graur; MOLDCOOP, UCCM. Chişinău: UCCM, 2014. 172 p. Bibliogr.: p. 154-155. ISBN 978-9975-114-96-7.

Obiectivul principal al acestui curs este de a elucida etapele principale de dezvoltare a cooperaţiei de consum în, trăsăturile ei specifice şi a evidenţia acele forme de activitate din trecut care pot fi de un real folos şi în zilele noastre.Universul Tudor Tuhari / Studiu biografic contabil; MOLDCOOP, UCCM. Chişinău: UCCM, 2014. 182 p. ISBN 978-9975-114-94-3.

Studiul ilustrează momente ale evoluţiei doctorului habilitat, profesorului universitar Tudor Tuhari şi este un bun prilej pentru diseminarea, valorificarea şi promovarea rezultatelor obţinute în vasta sa activitate de cercetare. Bibliografia lucrării înserează rezultatele activităţii ştiinţifice şi didactice-metodice ale profesorului.


Analele ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova: [În vol.] Vol. Al XII-lea / MOLDCOOP, UCCM; col. Red.: Larisa Şavga (red.-şef), Vasile Botnarciuc, Oxana Liviţchi [redactori responsabili]. Chişinău: UCCM, 2013. 401 p. ISBN 978-9975-4095-0-6.

Volumul cuprinde comunicările prezentate în cadrul conferinţei ştiinţifice internaţionale jubiliare„ Prin cooperare – spre dezvoltare durabilă” , organizată pe data de 21-22 iunie 2013 de către UCCM în parteneriat cu Universitatea „George Bacovia” din Bacău, România.

 

Expertiza materiei prime şi a articolelor din metale şi pietre preţioase: Note de curs / Lilia Şargu; MOLDCOOP, UCCM. Chişinău: UCCM, 2013. 106 p. ISBN 978-9975-114-52-3

Lucrarea include caracteristica materiei prime din metale şi pietre preţioase care formează sortimentul mărfurilor de giuvaiergie, destinate utilizatorilor finali.Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova: 20 de ani de ascensiune / redactor coordonator: Tudor Maleca; redactor ştiinţific: Vasile Botnarciuc; MOLDCOOP, UCCM. Chişinău: UCCM, 2013. 126 p. ISBN 978-9975-114-42-4.

Prezenta lucrare reflectă istoria înfiinţării şi evoluţiei Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova pe parcursul a 20 de ani.Revista „Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică" 

 

 

 Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. V.11: P. II / UCCM; red.-şef. L. Şavga; red.-resp. V. Botnarciuc, O. Liviţchi.- Ch.: UCCM, 2013.- 424 p.- ISBN 978-9975-114-30-1.

 

Prezentul volum  este o ediţie specială, consacrată Anului 2012, declarat de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, Anul Internaţional al Cooperativelor.

 

Teoria probabilitaţilor şi statistica matematică / P. Chirilov, V. Seiciuc, I. Vulpe; Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova .- Ch.: UCCM, 2013.- 308 p.- ISBN 978-9975-114-24-0.

 

Lucrarea conţine o expunere succintă a fundamentelor teoretice ale teoriei probabilităţiilor şi a statisticii matematice, o serie de probleme rezolvate pe compartimente şi altele propuse spre rezolvare.

 

Teorie economică. Microeconomie: Note de curs / V. Trofimov, O. Liviţchi, C. Tcaciuc; Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova .- Ch.: UCCM, 2013.- 188 p.- ISBN 978-9975-114-36-3.

 

Cursul universitar reprezintă un ansamblu de informaţii teoretice şi aplicative în domeniul teoriei economice, şi anume la nivel microeconomic, în calitate de prim element structural al sistemului activităţilor economice cu cele patru niveluri ale sale: micro-, mezo-, macro-, mondo-economic.

2012

Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. V.10 / UCCM; red.-şef. L. Şavga; red.-resp. V. Botnarciuc, S. Petrovici.- Ch.: UCCM, 2012.- 382 p.- SBN 978-9975-4316-2-0.

 Prezentul volum reuneşte articole ştiinţifice ale colaboratorilor de la Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova şi de la universităţi din Republica Moldova, România, Ucraina, Belarus etc. Materialele inserate sunt consacrate diverselor probleme, ce ţin de modernizarea şi eficientizarea comerţului şi a activităţii cooperaţiei de consum.

 

Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova. V. 11: P. I / UCCM; red.-şef. L. Şavga; red.-resp. V. Botnarciuc, O. Liviţchi. - Ch: UCCM, 2012.- 508 p.- ISBN 978-114-26-4.

 Volumul însumează articole ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor de la Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, alte universităţi din Republica Moldova, România, Ucraina, Belarus etc. Materialele aceastei ediţii sunt consacrate Anului 2012, declarat de către Adunarea Generală a ONU, Anul Internaţional al Cooperativelor. 

 

Diagnosticul situaţiei în comerţul interior şi priorităţi de dezvoltare / coord.: L. Şavga; MOLD-COOP, UCCM.- Ch.: UCCM, 2012.- 104 p.- Bibliogr.: p.  99-104.- ISBN 978-9975-4316-9-9.

 Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor ştiinţifice a echipei create din cercetători ai UCCM şi colaboratori ai Ministerului Economiei, pentru realizarea proiectului instituţional de cercetare fundamentală şi aplicativă „Fundamentarea modernizării comerţului şi a cooperaţiei de consum din perspectiva implicaţiilor acestora asupra dezvoltării socio-economice durabile şi protecţiei consumatorilor” 

Artiomov, Laurenţia. Microbiologie, sanitarie şi igienă: Note de curs / L. Artiomov; MOLDCOOP, UCCM.- Ch.: UCCM, 2012.- 86 p.- ISBN 978-9975-4316-8-2.

  

În prezenta lucrare este analizat rolul microbiologiei şi compartimentelor sale, care determină importanţa microorganismelor în natură şi în activităţile omului.Ciubuc, Liliana.  Drept internaţional public: Note de curs: Pentru studenţii spec. Drept. Partea 1 / L. Ciubuc; MOLDCOOP, UCCM.- Ch.:

UCCM, 2012.- 151 p.- Bibliogr.: p. 147-149.- ISBN 978-9975-4344-7-8.

În lucrare sunt analizate principiile fundamentale ale dreptului internaţional public, normele şi instituţiile juridice de drept internaţional, analiza principalelor instrumente juridice internaţionale, în contextul evoluţiei reglementărilor şi cerinţelor internaţionale.

 

Contabilitate: Note de curs / Tudor Tuhari, Ina Maleca, Viorica Fulga; MOLDCOOP, Uiversitatea Cooperatist-Comerciala din Moldova.- Ch.: UCCM, 2012.- 286 p.- ISBN 978-9975-4344-6-1.


Lucrarea prezintă sisteme, principii, metode şi tehnici de organizare a contabilitaţii în condiţiile diverselor forme de proprietate şi de gestiune a patrimoniului.


 

Politicile fiscale şi bugetare în teoriile economice: [monografie] / E. M. Câmpeanu, A. Timuş, V.Trofimov [et al.]; red. şt.: Gh. Iliadi.- Ch.: IEFS, 2012.- 235 p.- Bibliogr.: p. 223-227.- ISBN 978-9975-4295-8-0.

  

Monografia reprezintă o analiză de sinteză a abordărilor teoretice privind politicile fiscale şi bugetare în gândirea economică mondială şi este o încercare de a aprecia evoluţia şi interferenţa diferitor curente teoretice pe parcursul dezvoltării teoriei economice.

 

Fedorciucova, Svetlana. Merceologia grăsimilor alimentare: Note de curs / S. Fedorciucova; MOLDCOOP;  UCCM.- Ch.: UCCM, 2012.- 136 p.- ISBN 978-9975-114-22- 6.

  

Lucrarea conţine informaţii despre importanţa grăsimilor vegetale şi a celor animale în alimentaţia omului, despre modul de obţinere, clasificare a lor, indicii şi cerinţele faţă de calitate, condiţiile de păstrare, defectele acestor produse ş.a.


Budevici-Puiu, Liliana. Bazele statului şi  dreptului: Note de curs / L. Budevici-Puiu; MOLDCOOP, UCCM.- Ch.: UCCM, 2012.- 172 p.- Bibliogr.: p. 99-104.- ISBN 978-9975-4316-4-4.

 

Lucrarea analizează cele mai importante probleme ale sistemului juridic autohton, ca mijloc important în organizarea socială şi a statului.


 

 

Începând cu anul 2006, universitatea iniţiază editarea publicaţiei Analele Ştiinţifice ale UCCM, prin care se aduc la cunoştinţa publicului larg rezultatele investigaţiilor ştiinţifice ale cercetătorilor din ţară şi de peste hotare. În anul 2008 această publicaţie a fost acreditată cu titlul de revistă ştiinţifică peer-reviewed. Până la moment au fost publicate douăsprezece volume ale revistei.