jtemplate.ru - free extensions for joomla

Admiterea 2020 la studii de doctorat

Școala doctorală Economia și Managementul Dezvoltării Comerțului și Cooperației de Consum a Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova efectuează admiterea la studii prin doctorat (în bază de contract), pentru anul de studii 2020-2021. Admiterea se va efectua conform prevederilor Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie 2014 pct. 12, Regulamentului de organizare şi desfăşurare a programelor de doctorat în cadrul Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, la specialităţile:

272.01. Merceologia şi expertiza produselor alimentare;

521.03. Economie şi management în domeniul de activitate;

521.04. Marketing; logistică;

521.06. Comerţ şi managementul calităţii mărfurilor;

522.01. Finanţe;

522.02. Contabilitate; audit; analiza economică;

523.01. Cibernetică și informatică economică.

  Durata ciclului de studii la forma de învăţământ cu frecvenţă este de 3 ani, cu frecvenţă redusă – 4 ani. Participanţii la aceste studii obţin calitatea de student-doctorand.
   La concursul de admitere pot participa atât cetăţenii Republicii Moldova, cât şi cetăţenii străini, deţinători ai diplomei de master.
   Studenţii-doctoranzi vor putea alege conducătorul de doctorat din lista conducătorilor ştiinţifici membri ai Şcolii doctorale.
   Temele tezelor de doctorat vor fi alese prin coordonare cu conducătorii de doctorat.
   Extras din art. 94 Codul Educaţiei: ,,În cazul finalizării studiilor superioare de doctorat fără susţinerea publică a tezei de doctorat, se eliberează un certificat care atestă frecventarea studiilor superioare de doctorat în domeniul respectiv, ceea ce constituie experienţă profesională de cercetare. Diploma de doctor conferă dreptul de a profesa în domeniul ştiinţelor/artei/sportului, precum şi de a ocupa posturi în instituţii de învăţământ superior, în organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, dar şi în alte instituţii şi organizaţii din economia naţională”.


Participanţii la concurs depun următoarele acte:

  • Fișa de înscriere;
  • Actul de studii superioare: de licenţă, masterat şi foaia matricolă la ea (copia legalizată şi originalul). Pentru absolvenţii înmatriculaţi în baza Procesului de la Bologna, diploma de master este obligatorie;
  • Copia lucrărilor ştiinţifice publicate, cel puţin 2, sau un referat ştiinţific (în volum de 7-10 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
  • Extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Şcolii Doctorale prin care se confirmă recomandarea candidatului la studii prin doctorat sau recomandaţiile a doi specialişti în domeniu cu grad ştiinţific;
  • curriculum vitae;
  • copia buletinului de identitate;
  • 3 fotografii 3x4.

 

Studiile încep la 1 noiembrie 2020.

 

Admiterea la Ciclul III, studii superioare de doctorat se realizează într-o sesiune anuală, desfășurată în perioada:

 11 septembrie - 20 octombrie 2020 pe adresa:

MD-2005 Chişinău,

Bb. Gagarin, 8, bir. 301/I

Informaţii la tel. 022-81-56-02 şi 022-81-56-30, e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Contacte:

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, bl Gagarin, 8

web: www.uccm.md

Anticamera: (+373) 22815600

Secţia doctorat: (+737) 22815606

Consiliului Şcolii