jtemplate.ru - free extensions for joomla

Funcții vacante:

Secretar la decanatul facultății Științe economice și juridice – 1.

Secretar la departamentul Drept – 1.

Îngrijitoare în încăperi de serviciu – 2.

Solicitanţii vor depune actele (conform Codului Muncii al Republicii Moldova, Art. 57) la Serviciul Resurse umane şi cancelarie a UCCM, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Gagarin – 8, informații suplimentare la tel. 022815607.

 

AVIZ

ÎN ATENŢIA

PERSONALULUI ȘTIINȚIFICO-DIDACTIC

În conformitate cu decizia Senatului UCCM din 24.02.2023 se declară vacante și se inițiază  concursul pentru ocuparea posturilor vacante:

Departamentul Economie și administrarea afacerilor:

Șef departament, conferențiar universitar, doctor în domeniu,

Lector universitar, doctor în economie – 1

Asistent universitar (licențiat și master în domeniu) - 4

Departamentul Drept:

Asistent universitar (licențiat, master în drept, limba engleză și limba franceză) - 3

Condiţiile de eligibilitate a candidaților de participare la concurs:

● să fie cetăţean al Republicii Moldova;

● să posede grad şi titlu ştiinţific în domeniul respectiv;

● să fie licențiat, master în domeniul postului scos la concurs; 

● să cunoască limba de stat și să poată comunica cel puțin într-o limbă de circulație internațională;

● să cunoască cadrul legal aplicabil învățământului superior;

● să manifeste și să dea dovadă de loialitate față de valorile  și misiunea UCCM;

● să nu depăşească vârsta de pensionare.

Dosarul candidaților la funcția de șef de departament, conferențiar universitar pentru participare la concurs va conține cu următoarele acte:

a) scrisoarea de intenție;

b) curriciculum vitae (format Europass);

c) copia buletinului de identitate;

d) copia actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile științific și științifico-didactic;

e) documente ce confirmă experiența în învățământul superior de cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială și științifică a candidatului;

f) lista lucrărilor științifice și metodico-științifice publicate;

g) raportul de activitate pe 5 ani și acțiunile realizate din planul managerial precedent, cât și măsurile privind continuitatea unor acțiuni în planul managerial nou;

h) strategia/programul de dezvoltare al departamentului în următorii 5 ani;

i) declarația pe propria răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activității desfășurate anterior, a normelor de etică și deontologie profesională, precum și lipsa de antecedente penale.

Dosarul candidaților  la funcția de lector universitar pentru participare la concurs va conține următoarele acte:

a) scrisoarea de intenție;

b) curriciculum vitae (format Europass);

c) copia buletinului de identitate;

d) copia actelor de studii: licență, master, atestatul de doctor în economie;

e) lista publicațiilor pentru ultimii 5 ani;

f) certificatul de formare continuă în domeniul profesional pentru ultimii 5 ani.

Dosarul candidaților la funcția de  asistent universitar pentru participare la concurs va conține următoarele acte:

a) scrisoarea de intenție;

b) curriciculum vitae (format Europass);

c) copia buletinului de identitate;

d) copia actelor de studii: licență, master;

e) confirmare de formare psiho-pedagogică.

Dosarele candidaților la concurs vor fi depuse la serviciul Resurse umane și cancelarie (adresa: bd. Gagarin, 8, biroul 113, bloc I, telefon de contact – 022815607) în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării avizului. 

Comisia de concurs

09 martie 2023

 

AVIZ

ÎN ATENŢIA

PERSONALULUI ȘTIINȚIFICO-DIDACTIC

În conformitate cu decizia Senatului UCCM din 24.10.2022 Comisia de concurs anunţă inițierea concursului pentru ocuparea posturilor vacante la departamentele:

 Departamentul Drept:

Profesor universitar, doctor habilitat în domeniu -1    

Conferențiar universitar, doctor în domeniu - 3

 Departamentul Economie și administrarea afacerilor:

Profesor universitar, doctor habilitat în domeniu -1

Conferențiar universitar, doctor în domeniu – 3

 Cerințe pentru a participa la concursul nominalizat: 

  • titlul științific și titlul științifico –didactic;
  • vechime în munca științifico-didactică nu mai puțin de 5 ani;
  • dovada realizării modulului psihopedagogic cu un număr de 60 de credite de studiu transferabile sau a programului echivalent de formare psihopedagogică.

Candidații la funcția de profesor universitar, conferențiar universitar conform Regulamentului de organizare, de desfăşurare a concursului şi de ocupare a funcţiilor didactice şi ştiinţifico-didactice în UCCM vor depune în termen de 30 de zile de la afișarea avizului (01 noiembrie 2022), la serviciul  Resurse umane și cancelarie al UCCM, dosarul pentru participare la concurs cu următoarele acte:

 a) cerere de participare la concurs;

 b) curriculum vitae (format Europass);

 c) copia actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile științific și științifico-didactic;

d) lista lucrărilor științifice și științifico-didactice publicate, cu un compartiment separat, dedicat rezultatelor înregistrate în ultimii 5 ani;

 e) copii ale certificatelor de formare continuă, confirmări de participare la proiecte de cercetare, proiecte internaționale și alte proiecte;

 f) alte acte care demonstrează satisfacerea cerințelor pentru ocuparea funcției respective.

 01 noiembrie 2022

Comisia de concurs



M O L D C O O P

UNIVERSITATEA COOPERATIST-COMERCIALĂ DIN MOLDOVA (UCCM)

                   anunţă inițierea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de:

- Decan al facultății Științe economice și juridice,  conferențiar   universitar,  doctor

- Șef departament Drept, conferențiar, doctor în domeniu

- Șef departament Economie și administrarea afacerilor, conferențiar universitar, doctor în domeniu

 Solicitanţii vor depune actele (conform cerințelor regulamentelor respective ale UCCM) la Serviciul Resurse umane şi cancelarie a UCCM în termen de 30 zile din momentul publicării avizului, pe adresa: mun. Chişinău,  bd. Gagarin, 8,  tel. 022815607.

06 septembrie 2022

Comisia de concurs

 

 M O L D C O O P

UNIVERSITATEA COOPERATIST-COMERCIALĂ DIN MOLDOVA (UCCM)

anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante la departamentele:

Contabilitate, finanțe și bănci:

- conferenţiar universitar -1 (doctor în științe economice)

Drept:

- șef departament, conferențiar universitar (doctor în drept)

Solicitanţii vor depune actele (conform regulamentului în vigoare) la Serviciul Resurse umane şi cancelarie a UCCM în termen de 30 zile din momentul publicării avizului, până la 17 decembrie 2021, pe adresa: mun. Chişinău,  bd. Gagarin, 8, tel. 022815607.

     17 noiembrie 2021

Comisia de concurs


M O L D C O O P

UNIVERSITATEA COOPERATIST-COMERCIALĂ DIN MOLDOVA (UCCM)

                     anunţă concurs pentru suplinirea postului vacant de:

 - Decan al facultății Business, administrare și drept, conferențiar universitar, doctor

Solicitanţii vor depune actele la Serviciul Resurse umane şi cancelarie a UCCM în termen de 30 zile din momentul publicării avizului, pe adresa: mun. Chişinău,  bd. Gagarin, 8,  tel. 022815607.

          06 septembrie 2017

Comisia de concurs